dinsdag 18 juni 2019 Inloggen
Privacy

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Waasse Landmaatschappij geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Waasse Landmaatschappij.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en Google analytics.

  • Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.
Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie zouden vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). 

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Waasse Landmaatschappij, Onze-Lieve-Vrouwplein 28 te 9100 St-Niklaas. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Bij de Waasse Landmaatschappij springen we heel omzichtig om met klantgegevens. We behandelen alle klantgegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor uw privacy.
We verkopen geen gegevens aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de Waasse Landmaatschappij, tenzij dat wettelijk geregeld is via een 'machtiging' of uitdrukkelijk vermeld. Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Meer gedetailleerde informatie over uw privacy kan u tevens terugvinden op de betreffende pagina's kopen / lenen

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kan de gegevens ook aanpassen of laten verwijderen. U kunt ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via info@waasselandmaatschappij.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).
Indien u een bepaald moment meent dat de WLM uw privéleven schendt, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.