woensdag 23 juni 2021 Inloggen
Ik wil kopen

Voor meer informatie kunt u mailen naar: kopen@w-lm.be

Sociale koopwoningen

Onze maatschappij bouwt nieuwe sociale woningen op haar gronden die voor sociale woningbouw voorhanden zijn en verkoopt deze woningen aan de kandidaat-kopers die ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister.

Het Overdrachtenbesluit regelt o.a. de inschrijving van kandidaat-kopers voor sociale woningen / kavels, en de toewijzing ervan.

Ingevolge dit Overdrachtenbesluit dient elke sociale huisvestingsmaatschappij voortaan te werken met permanent open inschrijvingsregisters, die bovendien het totale werkgebied van de maatschappij bestrijken ongeacht het feit of er in de gemeente concrete projecten of grondreserves voor sociale woningbouw voorhanden zijn.

Onze maatschappij heeft voor de 7 gemeenten (met inbegrip van de deelgemeenten) van haar werkgebied (arrondissement Sint-Niklaas) een permanent open inschrijvingsregister aangelegd voor kandidaat-kopers van een sociale woning / kavel. 

Koopvoorwaarden

Voor de volledige gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de VMSW website :  de rubriek 'ik ben particulier - kopen sociale woning'. De kandidaat-koper van een sociale woning moet zowel op het moment van de inschrijving als van de toewijzing van de woning voldoen aan de voorwaarden.

In hoofdzaak dient de kandidaat-koper aan de volgende voorwaarden te voldoen :

 • Meerderjarig zijn
 • op basis van het laatst bekende aanslagbiljet van de personenbelasting bedraagt uw gezamenlijk belastbaar inkomen:
minimum : € 9.817
 maximum : gemeenten in Cluster 1 (van toepassing in het werkgebied van WLM)
 Alleenstaande zonder persoon ten laste:  € 41.096
 Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste:  € 45.200
 Alle andere gevallen:  € 61.638
per persoon ten laste te verhogen met   €  4.104
 • U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet.

           U mag:

          - geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben

         - geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf

         - geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf

         - geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik,
           erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

         - Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

           Hierop zijn enkele uitzonderingen.

In het kader van administratieve vereenvoudiging kan de maatschappij de inkomstengegevens ook zelf elektronisch opvragen bij de bevoegde overheden of instellingen.

 

Inschrijving

Wanneer de kandidaat-koper voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden kan hij zich inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters.

Inschrijvingen dienen persoonlijk te gebeuren in ons kantoor te Sint-Niklaas, mits voorlegging van een kopie van het  laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting en betaling van het inschrijvingsgeld. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50,- (Bancontact) per register.

Registers: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Lokeren - St - Jozefstraat, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Sint-Niklaas – Mierennest, Stekene, Temse, Sociale Kavels

Procedure

het toewijzingsreglement sociale koopwoningen raadplegen: procedure

Klachtenbeheer

cfr. artikel 10 van het toewijzingsreglement:

'Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder. ... Ook de Vlaamse Ombudsdienst is bevoegd voor klachten over sociale woonorganisaties (www.vlaamseombudsdienst.be).'

De kandidaat-koper kan zich uiteraard in eerste instantie steeds richten naar de sociale huisvestingsmaatschappij zelf.

 

Privacy

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (privacy)

Via Waasse Landmaatschappij kunt u een sociale woning of kavel kopen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers gegevens over u bij. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke gegevens gebruikt Waasse Landmaatschappij van u?

Wij kijken na of u een sociale woning of kavel mag kopen. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning of kavel kunt kopen.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens

Hoe lang bewaart Waasse Landmaatschappij uw gegevens?
Als uw kandidatuur stopt, bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar of 20 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte.

Waar vraagt Waasse Landmaatschappij gegevens op?

U geeft ons heel wat gegevens als u zich inschrijft voor een koopwoning. U bent altijd verplicht correcte gegevens te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het overdrachtenbesluit vraagt ons om uw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kunt u uw gegevens controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waasselandmaatschappij.be of een brief naar Waasse Landmaatschappij, Onze-Lieve-Vrouwplein 28 te 9100 St-Niklaas. Wij bezorgen u dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij gegevens verwerken?
Vindt u dat Waasse Landmaatschappij onterechte gegevens heeft? Dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Hebt u vragen over uw gegevens en uw privacy?
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke. Contacteer ons via info@waasselandmaatschappij.be - 03/777.25.92 - Onze-Lieve-Vrouwplein 28 te 9100 Sint-Niklaas.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

€   3.607
€   3.607